Opis kandydata

Udostępnij:

Marcin Maniak

Sosna (nad)zwyczajna i jej gospodarcze znaczenie

V L.O. im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Opiekun naukowy - Tomasz Gełdon

Celem pracy było określenie wpływu, jaki na kiełkowanie i młodociane stadia chabra bławatka, wywiera wodny wyciąg z igieł sosny zwyczajnej. W tym celu zaprojektowano układ badawczy złożony z 50 szalek, na których wysiano po 100 nasion chabra. Materiał, którym wyłożone były szalki, nasączono przygotowanym wyciągiem lub wodą. Po 7 dniach od zasiania nasion siewki usunięto z podłoża i podzielono na frakcje przyjmując za kryterium długość ich pędów. Stwierdzono inhibicyjny wpływ substancji zawartych w igłach sosny na kiełkowanie oraz wzrost chabra. Otrzymane wyniki dają podstawę do podjęcia dalszych badań nad zastosowaniem substancji zawartych w igłach sosny jako naturalnych herbicydów wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym oraz ich wpływem na środowisko przyrodnicze i gospodarkę Polski.

 

Jak Twoja innowacja może zmienić świat?

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, przewidywany wzrost liczby ludności będzie wymagał zwiększenia produkcji żywności o ponad 60% w 2050 roku. Już teraz na całym świecie około 800 milionów ludzi cierpi z powodu niedożywienia, zaś głodujących ciągle przybywa. Kolejne usprawnienia techniczne okazały się niewystarczające. Dlatego też, aby rozwiązać problemy współczesnego rolnictwa, powinniśmy spróbować zmienić naszą strategię planowania i zarządzania obszarami rolnymi oraz leśnymi. Wskazówek może dostarczyć nam obserwacja zjawisk naturalnie występujących w przyrodzie. Wykonany przeze mnie projekt dotyczy negatywnego wpływu sosny zwyczajnej – najbardziej rozpowszechnionego drzewa w Polsce i Europie – na chabra bławatka – reprezentującego najliczniejszą rodzinę roślin kwiatowych. Wyniki podobnych doświadczeń mogą stanowić podstawę inteligentnych programów zalesień, które wykorzystując wiedzę na temat ekologii gatunków gospodarczych oraz dzikich, mogą nie tylko pozwolić nam na zwiększenie produkcji roślinnej, ale przede wszystkim zachować zanikającą bioróżnorodność.