REGULAMIN PLEBISCYTU INNOWATOR JUTRA

Postanowienia ogólne:

 1. Internetowy Plebiscyt „Innowator Jutra”  (zwany dalej Plebiscytem) jest organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii  (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie (00-341), ul. Radna 12.
 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najciekawszej osobowości, która ma szansę zmienić świat.
 3. Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej innowatorjutra.pl
 4. Przebiegiem Plebiscytu kierują pracownicy Organizatora.
 5. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.

Uczestnicy Plebiscytu:

 1. Uczestnikami plebiscytu są finaliści krajowego finału Konkursu Naukowego E(x)plory 2019 (zwani dalej Młodymi Naukowcami), którzy prześlą do Organizatora zgłoszenie udziału drogą mailową wraz z materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia Plebiscytu, wymaganymi przez Organizatora.
 2. Poprzez zgłoszenie do Plebiscytu Młodzi Naukowcy wyrażają zgodę na publikację wizerunku na stronie innowatorjutra.pl  oraz w materiałach promocyjnych Plebiscytu.

Nagroda w Plebiscycie:

    8. Innowator Jutra 2019 otrzyma nagrodę w postaci dofinanowania w wysokości 2 000zł na udział w wybranej przez siebie konferencji naukowej lub technologicznej (krajowej lub zagranicznej).

Głosowanie:

 1. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są niepełnoletnie i pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
 2. Głosowanie rozpocznie się w dniu 11 października 2019r. od godz. 12:00 a zakończy się 25 października 2019r. o godz. 12:00.
 3. Głosowanie odbędzie się drogą internetową – na stronie innowatorjutra.pl
 4. Głosowanie przebiegnie według następujących zasad:
  1. Głosujący może oddać tylko jeden głos na jednego Młodego Naukowca
  2. Głos można oddać klikając przycisk „Oddaję głos”, znajdujący się pod profilem Młodego Naukowca
  3. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email bądź profilu Facebook, jak również w przypadku tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów email wyłącznie w celu oddania głosu. Głosy, co do których Komisja Plebiscytowa lub Organizatora podejmą podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy będą anulowane.
 5. Poprzez wzięcie udziału w głosowaniu głosujący wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych, w zbiorze danych osobowych dla celów organizacji Plebiscytu, wyłonienia zdobywcy Nagrody oraz jej wydania. 
 6. W przypadku udostępniania materiałów dotyczących plebiscytu „Innowator jutra” w mediach społecznościowych należy używać następujących hasztagów, które pomagają zwiększyć rozpoznawalność plebiscytu oraz danych projektów w seici:

  #explory #gdyniaexploryweek #innowatorjutra #GrupaLotos #PPNT #Gdynia #Polpharma

Wyłonienie i ogłoszenie Laureata Plebiscytu:

 1. Laureatem plebiscytu zostanie Młody Naukowiec, który zdobędzie najwięcej głosów internautów.
 2. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy.
 3. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa.
 4. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony w dniu 25 października 2019 podczas gali wręczenia nagród w Konkursie Naukowym E(x)plory 2019 oraz na stronie innowatorjutra.pl

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzaniem Plebiscytu należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 2. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie innowatorjutra.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.